Voucher voorwaarden

Deze voorwaarden betreft de vouchers van de Actify Bewegen app. Voor de voorwaarden van de vouchers van de Actify – Vitaliteitscoach app verwijzen we je naar Touch Incentive. Deze vind je via Mijn Beloningen, onder Jouw Profiel, in de Actify Vitaliteitscoach app.

1 Algemene informatie en definities

1.1
Deze Verkoopvoorwaarden Voucher (hierna: ‘Verkoopvoorwaarden’) zijn van toepassing op elke voucher die jij bij Actify koopt.

1.2
Met ‘Actify’ wordt bedoeld Achmea Vitaliteit B.V., gevestigd te Leiden (Dellaertweg 1, 2316 WZ). Dit is dus jouw contractspartij. Actify’s algemene e-mail adres is info@actify.nl, haar KvK nummer is 61433160 en haar BTW nummer is. 8543.39.188.B.01.

1.3
Onder ‘Voucher’ wordt verstaan een instrument, hetzij in fysieke, hetzij in elektronische vorm, dat de houder daarvan (de ‘Deelnemer’) het recht geeft op afname van het Aanbod van de Partner binnen de op de Voucher aangegeven periode (de ‘Geldigheidsperiode’).

1.4
Onder ‘Aanbod’ wordt verstaan de goederen en/of diensten die door de Partner aan de Deelnemer worden aangeboden, zoals gespecificeerd op de Website of in de apps en op de Voucher.

1.5
De ‘Partner’ is een derde, die op de Website diensten aanbiedt. Actify verkoopt en levert het Aanbod niet en stelt dit evenmin ter beschikking. Het enige wat Actify doet, is de Voucher verkopen en beschikbaar stellen.

1.6
Met ‘Website’ wordt bedoeld de website, mobiele applicaties, elektronische communicatie of diensten, of elke locatie waar jij een Voucher kunt kopen.

1.7
De laatste update van deze Verkoopvoorwaarden vond plaats op 22-12-2015. Actify behoudt zich het recht voor om deze Verkoopvoorwaarden te allen tijde eenzijdig te wijzigen. Alle wijzigingen van deze Verkoopvoorwaarden zullen wij online bekend maken. Jij bent alleen gebonden aan de versie van de Verkoopvoorwaarden waarmee jij je op het tijdstip van de aankoop van een Voucher akkoord hebt verklaard.

2 Aankoop van een Voucher

2.1
Je dient tenminste 18 jaar oud te zijn om een Voucher te kunnen kopen. Voordat je iets kunt open dien jij je te registreren en een account aan te maken op de Website van Actify. Bij het verwerken van jouw persoonsgegevens handelt Actify in overeenstemming met haar Privacy beleid, dat hier (https://www.actify.nl/privacyreglement/pagina/3882/) is te raadplegen.

2.2
Door te klikken op de button ‘Bestelling afronden’ doe je een aanbod aan Actify tot het aankopen van de Voucher. De koop van de Voucher is echter pas volledig tot stand gekomen indien jij een e-mail van Actify hebt ontvangen waarin de aanvaarding van jouw aanbod wordt bevestigd. Actify behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor jouw aanbod te weigeren. Bovendien kan Actify,
ook al heeft zij jouw aanbod geaccepteerd, de overeenkomst te allen tijde opzeggen indien zij een redelijk vermoeden heeft dat jij jegens Actify, een met Actify gelieerde derde of de Partner fraude hebt gepleegd.

2.3
Bij de aankoop van de Voucher heb je een keuze uit verschillende betalingswijzen, zoals weergegeven op de Website tijdens het bestellingproces. Indien wij extra kosten inrekening brengen voor het gebruik van een bepaalde betalingswijze, dan brengen wij je daarvan op de Website op de hoogte.

2.4
Je dient het aankoopbedrag aan Actify te voldoen uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de e-mail van Actify waarin de aanvaarding van jouw aanbod wordt bevestigd. Indien je niet tijdig aan jouw betalingsverplichting(en) voldoet, ben je, nadat je door Actify bent gewezen op de te late betaling en Actify jou een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan je betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Actify gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten bij jou in rekening te brengen. Deze
incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500; 10% over de daaropvolgende € 2.500 en 5% over de volgende € 5.000 met een minimum van € 40.

2.5
Na acceptatie van het door jou gekozen aanbod, en nadat de (tijdige) betaling op de rekening van Actify is geregistreerd, stuurt Actify jou een unieke vouchercode per e-mail naar het emailadres dat je hebt opgegeven in je account op de Website aangevuld met jouw NAW gegevens. Deze vouchercode kan een nummercode en/of pincode en/of tekstcode zijn. Deze
vouchercode geven wij ook door aan de desbetreffende Partner. Deze  vouchercode heb je nodig om de Voucher te kunnen verzilveren bij de Partner.

2.6
Jij betaalt het aankoopbedrag van de Voucher aan Actify. Actify betaalt dit vervolgens door aan de Partner. Dit betekent dat de Partner niet gerechtigd is (aanvullende) kosten voor het Aanbod bij jou in rekening te brengen, tenzij dit uitdrukkelijk is vermeld op de Website vóórdat je tot aankoop van de Voucher overgaat. Indien je additionele producten en/of diensten bij de Partner
afneemt (naast, of in aanvulling op het Aanbod), dan kan de Partner hier wel aanvullende kosten voor in rekening brengen bij jou.

2.7
Op de koop van de Voucher zijn deze Verkoopvoorwaarden en eventuele voorwaarden genoemd op de Website van toepassing. De aard, waarde, duur, Geldigheidsperiode en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vind je op de Voucher of op de Website.

2.8
Kennelijke verschrijvingen en vergissingen (onder andere ten aanzien van de prijs van de Voucher) op de Website, in de door Actify verzonden e-mails dan wel in ander materiaal zijn niet bindend voor Actify.

2.9
De Partner kan eigen algemene voorwaarden van toepassing verklaren op de levering en/of het beschikbaar stellen van het Aanbod.

3 Inwisselen van een Voucher

3.1
Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld:
(a) wordt iedere Voucher slechts één maal per e-mail toegestuurd;
(b) geeft de Voucher het recht op afname van het Aanbod van de Partner binnen de op de Voucher aangegeven periode (de ‘Geldigheidsperiode’);
(c) kan de Voucher slechts één keer worden ingewisseld;
(d) kan de Voucher alleen bij de Partner en niet bij Actify worden ingewisseld;
(e) is de Voucher slechts voor één persoon geldig; en
(f) dien je de bij de Voucher behorende instructies inzake het inwisselen na te leven als je de Voucher bij de Partner gaat inwisselen.

3.2
Om een Voucher te kunnen inwisselen, dien je deze bij de Partner in te leveren conform de op de Website vermelde voorwaarden én binnen de geldigheidsperiode. Indien je de Voucher niet binnen de Geldigheidsperiode inwisselt, vervalt de Voucher automatisch. De Voucher kan dan niet meer worden ingewisseld en je hebt geen recht op enige teruggave, vergoeding of
compensatie.

3.3
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, geeft de Voucher de Deelnemer geen recht het Aanbod op een bepaald tijdstip te ontvangen. Het wordt je sterk aanbevolen in een vroeg stadium contact op te nemen met de Partner om (het tijdstip van) de levering en/of beschikbaarheid van het Aanbod af te stemmen. Actify kan de (planning van de) levering en/of het beschikbaar stellen van het Aanbod niet beïnvloeden.

3.4
Indien je de Voucher wil inwisselen bij de Partner voor goederen en/of diensten die niet tot het Aanbod behoren, dan is dit slechts mogelijk indien de Partner daaraan meewerkt. In een dergelijk geval heb je geen recht op een tegoed, een terugbetaling in contanten of een nieuwe Voucher voor het verschil tussen de waarde van het Aanbod en de feitelijke waarde van de goederen en/of diensten die door de Partner aan jou zijn geleverd en/of beschikbaar zijn gesteld.

3.5
Tenzij expliciet anders bepaald, kunnen Vouchers slechts in hun geheel worden ingewisseld. Zij mogen niet gedeeltelijk of stapsgewijs worden ingewisseld. Indien jij om welke reden dan ook de Voucher bij een Partner inwisselt voor minder dan de originele waarde (zonder korting) van het Aanbod, heb je geen recht op een tegoed, terugbetaling in contanten of een nieuwe Voucher voor het verschil tussen de originele waarde (zonder korting) en de ingewisselde waarde.

3.6
In het geval dat een Partner het Aanbod zoals beschreven op de Voucher niet kan leveren en/of beschikbaar kan stellen op grond van onvoorziene redenen, zal Actify jou hierover zo snel mogelijk via e-mail informeren. Actify zal je hetzij een nieuwe voucher met vergelijkbare voordelen (indien voorhanden) of restitutie van de koopprijs van de Voucher aanbieden.

4 Gebruik van een Voucher

4.1
De koop van een Voucher geschiedt uitsluitend voor jouw niet-commercieel privégebruik. Dit betekent dat het commercieel handelen met een Voucher is verboden.

4.2
Jij bent uitsluitend en alleen verantwoordelijk voor jouw Voucher. Noch Actify noch de Partner is verantwoordelijk voor verloren of gestolen Vouchers.

4.3
Jij verklaart geen valse gegevens te zullen verstrekken, met inbegrip van valse namen, adressen en/of contact- of betalingsgegevens; evenmin zal jij illegaal handelen in samenhang met de aankoop of het gebruik van een Voucher, of iemand een dergelijk handelen toestaan.

4.4
Elke poging om een Voucher in strijd met deze Verkoopvoorwaarden in te wisselen kan – geheel naar eigen inzicht van Actify – leiden tot ongeldigheid van de Voucher.

4.5
Het reproduceren, bewerken of veranderen van een Voucher is verboden.

5 Annulering (en uitzonderingen), restituties en problemen

5.1
Je hebt een wettelijk recht jouw koop van de Voucher te annuleren binnen 14 kalenderdagen na de dag waarop je de bevestigingsmail hebt ontvangen (de ‘Voucher Annuleringstermijn’). Indien je echter jouw Voucher tijdens de Voucher Annuleringstermijn bij de desbetreffende Partner verzilvert, vraag je daarmee uitdrukkelijk het Aanbod aan jou beschikbaar te stellen en erken je, dat je jouw recht om de koop van de Voucher te annuleren, verliest.

5.2
Aangezien Actify niet verantwoordelijk is voor de levering of het beschikbaar stellen van het Aanbod, heeft Actify haar diensten in volle omvang aan jou geleverd, als je jouw Voucher bij de desbetreffende Partner hebt verzilverd.

5.3
Indien je jouw koop van een Voucher wenst te annuleren, kun je dit doen door:

5.4
Indien je jouw koop van de Voucher in overeenstemming met deze paragraaf annuleert, zal Actify jou alle in verband met jouw aankoop gedane betalingen restitueren binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag, waarop je Actify over jouw annulering hebt geïnformeerd.

5.5
Indien je niet in staat bent geweest jouw Voucher bij de Partner in te wisselen voor afloop van de Geldigheidsperiode om redenen waaraan jij geen schuld hebt, kom je eventueel in aanmerking voor een restitutie. Om een restitutie te ontvangen, moet je jegens Actify in redelijkheid aantonen, dat jouw onvermogen om de Voucher in te wisselen niet jouw schuld was. Actify is gerechtigd een dergelijk verzoek om restitutie naar eigen inzicht toe- of af te wijzen. De beslissing om een restitutie toe te kennen wordt geheel naar eigen inzicht door Actify genomen.

5.6
Indien jij je Voucher verzilvert, maar de Partner jou het Aanbod niet naar behoren beschikbaar heeft gesteld, of indien jij een klacht hebt over het beschikbaar stellen van het Aanbod, dien je je rechtstreeks tot de Partner te wenden. De Partner is immers verantwoordelijk voor de levering en/of het beschikbaar stellen van het Aanbod. Het enige wat Actify doet, is de Voucher
verkopen en beschikbaar stellen. Indien jij en de Partner het echter niet eens worden over het verhelpen van de klacht, kan Actify, op jouw verzoek, proberen te bemiddelen tussen jou en de Partner. Indien je een klacht hebt over de Voucher zelf, dan kun je daarover bij Actify klagen, overeenkomstig de wijze zoals beschreven in ons klachtenreglement.

5.7
Tenzij je Actify van tevoren uitdrukkelijk meedeelt dat je dit niet wenst, zal elke restitutie aan jou gedaan worden door middel van jouw oorspronkelijke betalingswijze. Indien jouw oorspronkelijke betalingswijze geannuleerd, vervallen of anderszins veranderd is, dien je Actify onmiddellijk te informeren op het volgende e-mailadres: info@actify.nl. Indien je dit achterwege
laat en restitutie aan jou plaats vindt door middel van jouw oorspronkelijke betalingswijze, is dat voor jouw eigen rekening en risico. Actify verleent niet meer dan één restitutie.

5.8
Je hebt 30 dagen vanaf de dag waarop je de restitutie ontvangt om deze te weigeren. Indien je de restitutie niet binnen deze 30 dagen weigert, zijn met de restitutie alle vorderingen die jij eventueel jegens Actify hebt en die gerelateerd zijn aan, voortvloeien uit of samenhangen met de desbetreffende Voucher, volledig en finaal geregeld.

6 Verantwoordelijkheid voor het Aanbod

6.1 De Partner, en niet Actify, is de verkoper, leverancier en/beschikbaar stellende partij van het Aanbod. De Partner is uitsluitend en alleen verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van het Aanbod en voor het Aanbod zelf. Actify is niet aansprakelijk voor de kwaliteit, veiligheid, bruikbaarheid of enig ander aspect van het Aanbod.

6.2 De Partner is de partij die een overeenkomst aangaat met de Deelnemer op het moment dat de Voucher is ingewisseld.

7 Overige informatie

7.1 Indien je deze Verkoopvoorwaarden schendt en Actify geen maatregelen tegen jou onderneemt, betekent dit niet dat Actify afstand heeft gedaan van haar rechten en rechtsmiddelen ten aanzien van jouw schending. Actify kan nog steeds actie ondernemen en haar rechten en rechtsmiddelen uitoefenen ten aanzien van die schending, of enige andere gelegenheid waarbij je jouw verplichtingen op grond van deze Verkoopvoorwaarden schendt.

7.2 Tenzij anders vermeld in deze Verkoopvoorwaarden, dienen wederzijdse kennisgevingen (zoals klachten en annuleringen) schriftelijk te geschieden en worden deze per e-mail (tenzij jij Actify een kennisgeving stuurt betreffende een juridische procedure), dan wel per aangetekende post verstuurd. Elke kennisgeving die Actify aan jou stuurt is geadresseerd aan het adres dat jij aan Actify hebt verstrekt bij de registratie voor het Actify account op de Website. Je kunt elke kennisgeving aan Actify sturen naar het adres van het  hoofdkantoor zoals weergegeven in paragraaf 1.2.

7.3
Indien een bepaling van deze Verkoopvoorwaarden niet rechtsgeldig of onuitvoerbaar is, wordt hierdoor de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van deze Verkoopvoorwaarden niet aangetast. Een dergelijke niet rechtsgeldige of onuitvoerbare bepaling zal worden vervangen door een geldige en uitvoerbare bepaling die het door partijen beoogde economisch effect van de niet rechtsgeldige of onuitvoerbare bepaling het dichtst benadert.

7.4
Op deze Verkoopvoorwaarden en de uitvoering daarvan is het Nederlands recht van toepassing, ongeacht conflicten van recht of de principes voor rechtskeuze. Geschillen die uit deze Verkoopvoorwaarden voortvloeien, worden in eerste aanleg beslecht door de Rechtbank te Den Haag.

7.5
Heb je vragen over of opmerkingen over de Voucher, laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met onze klantenservice op het volgende e-mailadres info@actify.nl Actify zal jouw e-mail dan zo spoedig mogelijk behandelen.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: bekijk voor het juiste retouradres de retourinformatie zoals die is opgenomen in uw account op onze website.

E-mail: via dit formulier

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst], herroept/herroepen

Besteld op/ontvangen op [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten] [Naam klanten(en)]
[Adres klant(en)]
[Handtekening klant(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)