Algemene voorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik kan worden gemaakt van de mobiele applicatie (hierna te noemen: app) genaamd: Actify app

De apps en website zijn eigendom van en worden beheerd door Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V., handelend onder de naam Actify. Voor vragen over de app of deze gebruiksvoorwaarden kun je contact opnemen met Actify via: info@actify.nl.

1. Toepasselijkheid

1.1 – Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de apps. 

1.2 – Door het gebruik van de app (waaronder mede wordt verstaan het downloaden en de installatie daarvan), aanvaard je als gebruiker van de app (hierna te noemen: gebruiker) deze gebruiksvoorwaarden. 

1.3 – Indien de app gebruik maakt van diensten van derden, zijn tevens de algemene voorwaarden, het privacy- en cookiebeleid van de betreffende derden van toepassing. Actify is niet verantwoordelijk voor de diensten en het privacy- en cookiebeleid van derden. Bij tegenstrijdigheid prevaleren deze gebruiksvoorwaarden. 

1.4 – Als via de app kan worden deelgenomen aan (promotionele) acties, kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Voor zover deze aanvullende voorwaarden in strijd zijn met deze gebruiksvoorwaarden, prevaleren de laatste. 

1.5 – Actify kan deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde aanpassen.

2. Licentie

2.1 – Actify verleent aan de gebruiker een niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare en niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van de app. Het is de gebruiker niet toegestaan om de app te gebruiken voor commerciële doeleinden. 

2.2 – De gebruiker mag de app niet aan derden ter beschikking stellen, verkopen, verhuren, onderwerpen aan reverse engineering of aanpassen zonder voorafgaande toestemming van Actify. Evenmin mag de gebruiker technische voorzieningen die bedoeld zijn om de apps te beschermen (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

2.3 – Actify heeft te allen tijde het recht om de app aan te passen, gegevens te wijzigen of te verwijderen, de gebruiker het gebruik van de app te ontzeggen door de licentie te beëindigen, het gebruik van de app te beperken of de toegang tot de app geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te ontzeggen. Actify zal de gebruiker hierover op een haar passende wijze informeren. 

3. Gebruik van de apps en data-uitwisseling

3.1 – Het gebruik van de apps is voor eigen rekening en risico van de gebruiker. 

3.2 – Indien de gebruiker jonger is dan 16 jaar, dient hij voor het gebruik van de app de toestemming van zijn ouder of zijn wettelijke vertegenwoordiger te hebben. Door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren, garandeer je dat je 16 jaar of ouder bent of toestemming hebt van je ouders of wettelijke vertegenwoordiger. 

3.3 – Om van de apps gebruik te kunnen maken, dient de gebruiker zelf op eigen kosten zorg te dragen voor de daarvoor noodzakelijke apparatuur en (internet)verbinding. 

3.4 – Bij Actify worden de gegevens van de gebruiker opgeslagen op het account dat is gekoppeld aan het e-mailadres van de gebruiker. Deze gegevens worden door Actify alleen gebruikt ter verbetering van de gebruikerservaring, het personaliseren van de app en om de propositie te verbeteren. Actify kan hiervoor via de contactgegevens van de gebruiker contact opnemen. Deze data wordt ook gebruikt voor het optimaliseren van de app. Als de gebruiker op enig moment de app niet langer wil gebruiken en de app de-installeert, kan de gebruiker Actify verzoeken de data permanent te laten verwijderen.

3.5 – Nadat de gebruiker de app heeft gedownload, dient de gebruiker zich te registreren met een e-mailadres en wachtwoord via de app. Alleen volledig en naar waarheid ingevulde registraties worden in behandeling genomen. Bij eventuele wijzigingen van gegevens dient de gebruiker zijn gegevens zelf te wijzigen en/of Actify onmiddellijk op de hoogte te stellen via info@actify.nl.

4. Intellectuele eigendomsrechten

4.1 – Alle intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op de (inhoud van de) app, waaronder de onderliggende software, content zoals recepten, afbeeldingen en video’s, berusten uitsluitend en exclusief bij Actify, dan wel haar licentiegevers en/of partners.

4 2 – De gebruiker zal de naam en reputatie van Actify te allen tijde in acht nemen en ervoor zorgdragen dat het gebruik van de apps op generlei wijze schade toebrengt aan de rechten en/of de reputatie van Actify.

5. Aansprakelijkheid

5.1 – De app is met de grootste zorg samengesteld. Actify kan echter niet garanderen dat de app altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zal zijn of zullen werken en dat de verschafte informatie volledig, juist of up-to-date is. Actify behoudt zich het recht voor de app (onaangekondigd) tijdelijk of permanent te staken, zonder dat de gebruiker daar enige rechten aan kan ontlenen.

5.2 – Actify is niet aansprakelijk voor (de juistheid van) informatie, bijdragen en andere materialen of uitingen die gebruikers of derden via de app plaatsen of verschaffen. Actify behoudt zich het recht voor om (onaangekondigd) bepaalde informatie, bijdragen of andere materialen of uitingen te verwijderen die in de app worden geplaatst.

5.3 – Actify is niet aansprakelijk voor schade of letsel welke voortvloeit uit het gebruik van de app. De beperkingen van aansprakelijkheid zoals genoemd in dit artikel komen te vervallen indien de aansprakelijkheid voor schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Actify.

5.4 – De gebruiker vrijwaart Actify voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het gebruik van de apps, het niet of op niet correcte wijze nakomen van wettelijke of contractuele verplichtingen jegens Actify, een andere gebruiker van de apps dan wel een derde. De gebruiker zal Actify alle schade en kosten vergoeden die Actify als gevolg van dergelijke aanspraken lijdt.

6. Beëindiging gebruik van de apps door gebruiker

De gebruiker kan het gebruik van de apps op ieder gewenst moment beëindigen, door de apps van zijn mobiele apparaat te verwijderen of te de-installeren. Bij het verwijderen van het account vervallen ook eventuele beschikbare rewards.

7. Toepasselijk recht, geschillenbeslechting

7.1 – Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

7.2 – De gebruiksvoorwaarden doen geen afbreuk aan de dwingendrechtelijke rechten als consument.

7.3 – Eventuele geschillen over deze gebruiksvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechter die naar Nederlands recht bevoegd is.

8. Indien van toepassing; koppeling met wearable 

Als je jouw stappen en activiteiten koppelt aan je wearable, geven we je inzicht in je stappen en activiteiten en kunnen we je persoonlijker helpen aan je gezondheid te werken. 

Zilveren Kruis gebruikt bovenstaande gegevens voor het uitvoeren van analyses ten behoeve van de onderstaande activiteiten: 

 • het aanpassen van de inhoud of werking van of communicatie rond Actify om de ervaring en het effect te verbeteren; 
 • het toetsen en verbeteren van de juiste werking en effectiviteit van Actify  
 • het verbeteren van producten en dienstverlening van Zilveren Kruis.   

Onze partner We Fitter verzorgt de technische koppeling tussen Actify en jouw wearable. We Fitter gebruikt de stappen en activiteiten voor analytische doeleinden. Jouw klantgegevens worden niet gedeeld met WeFitter. 

9. Indien van toepassing; Actify Teams

9.1 – Als je meedoet met Actify Teams deel je naast de genoemde gegevens bij Actify – waarvoor je al toestemming hebt gegeven – aanvullende gegevens met Actify. Deze gegevens worden geaggregeerd tot anonieme data en gedeeld als onderdeel van het team of de organisatie waarmee je deelneemt. De volgende gegevens worden geanonimiseerd en gedeeld: 

 • Je deelname aan het Actify Teams programma via een aangesloten collectiviteit (jouw werkgever) bij Zilveren Kruis;
 • Deelname status (actief of niet);
 • Aantal gescoorde individuele punten;
 • Aantal gescoorde team punten; 
 • Aantal en percentage gezette stappen op basis van stappendoel (na koppeling stappenteller); 
 • Aantal, tijdstip en percentage afgevinkte mini’s; 
 • Tijd in de app doorgebracht; 
 • Aantal sessies in de app. 

9.2 – Tijdens het deelnemen aan de Actify Teams hebben jouw teamgenoten/collega’s inzicht in het aantal punten wat jij scoort, op basis van jouw activiteiten en je meest recente activiteit tot 24 uur (bijvoorbeeld ‘stappendoel gehaald’ of ‘mini afgevinkt’). Andere teams hebben inzicht in het totaal aantal punten van jouw team, maar niet in jouw individuele punten of activiteiten. 

9.2.1 Na zeven weken heb je de keuze om zelfstandig door te gaan met Actify Teams. Tijdens deze tweede en individuele fase van het programma, hebben jij en al jouw collega’s die nog deelnemen aan Actify Teams, inzicht in de volgende gegevens: 

 • Het totaal aantal stappen en activiteiten binnen je team (van de afgelopen 24 uur) 
 • Het totaal aantal stappen en activiteiten binnen het bedrijf (van de afgelopen week) 
 • Het totaal aantal punten van alle deelnemers binnen het bedrijf (van de afgelopen week) 
 • Het totaal aantal punten, stappen en activiteiten van alle deelnemers binnen het bedrijf (tijdens de gehele tweede fase van Actify Teams) 

9.3 – Daarnaast ontvang je als deelnemer gedurende de Actify Teams competitie communicatie om je te motiveren. Je ontvangt daarnaast voor, tijdens en na de het Actify Teams programma drie keer een vragenlijst over je gedrag, gezondheid en je ervaring met Actify Teams. Deze vragenlijst is anoniem en niet gekoppeld aan een individu, enkel aan de organisatie waar je werkt. Met de vragenlijst deel je de volgende gegevens:

 • Type, mate en duur van bewegen; 
 • Type, mate en duur van ontspannen; 
 • Gedrag met betrekking tot voeding; 
 • Behoefte ten aanzien van gezondheidsinformatie; 
 • Verwachtingen van, en feedback op Actify Teams.  

9.4 – Actify gebruikt bovenstaande gegevens voor het uitvoeren van analyses ten behoeve van de onderstaande activiteiten:

 • Het aanpassen van de inhoud of werking van of communicatie rond het Actify Teams programma (in overleg met jouw werkgever) tijdens de looptijd om de ervaring en het effect te verbeteren;
 • Het geven van advies aan jouw werkgever op gebied van gezondheids- en vitaliteitsbeleid;
 • Het toetsen en verbeteren van de juiste werking en effectiviteit van het Actify Teams programma; 
 • Het verbeteren van producten en dienstverlening van Zilveren Kruis. 

Disclaimer

Actify spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site en in de apps. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Actify behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie te wijzigen.

Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, of minder of niet van toepassing zijn in een individueel geval, dan aanvaardt Actify geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan Actify geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.

Actify aanvaardt verder geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Versie: 20 juli 2023