Disclaimer

Achmea Vitaliteit spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Achmea Vitaliteit behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.

Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, of minder of niet van toepassing zijn in een individueel geval, dan aanvaardt Achmea Vitaliteit geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan Achmea Vitaliteit geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.
Achmea Vitaliteit aanvaardt verder geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Je echte leeftijd

De echte leeftijdstest is samen met TNO ontwikkeld om je een indruk te geven van jouw leefstijl. Daarbij vertalen we jouw leefstijlgedrag naar een indicatie (of beter: schatting) van ‘je echte leeftijd’: het aantal jaren dat je wint of verliest door gezond of juist ongezond te leven. Het is een simpele berekening op basis van beschikbare literatuur en expert-oordelen over de relatie tussen leefstijlfactoren en verwachte levensverwachting. Het gaat om groepsgemiddelden, niet om een berekening van jouw individuele levensverwachting, die van veel meer factoren afhankelijk is!

Deze test is ontwikkeld om je een momentopname te geven van jouw leefstijl op basis van de door jou ingevulde waarden. Het is geen medisch advies en dient niet ter vervanging van advies van een coach, arts of andere professional. Het advies volgend op de test is algemeen en niet toegesneden op de specifieke situatie van de invuller; zeker voor groepen als zwangere vrouwen of mensen met aandoeningen zullen tips en adviezen minder geschikt kunnen zijn. De test is geschikt voor volwassenen.

Raadpleeg altijd een arts voor passend advies.